foto2

Podmínky pronájmu

 • Pronajímatel je povinen předat pracovní plošinu v řádném technickém stavu - předání potvrdí nájemce v okamžiku převzetí na nájemní smlouvě, rovněž vrácení potvrdí pronajímatel na nájemní smlouvě.
 • Obě strany jsou povinny zabezpečit, aby osoby, které předávají nebo přebírají pracovní plošinu, byly k tomu oprávněny.
 • Nájemce není oprávněn k dalšímu pronájmu stroje. Další pronájem stroje j e možný pouze v případě, pokud ho pronajímatel písemně předem odsouhlasí.
 • Pokud by měla být doba pronájmu prodloužena, je třeba o tom vyrozumět pronajímatele nejpozději dva dny předem.
 • Podepsáním nájemní smlouvy nájemcem, nebo jím pověřenou osobou, přechází veškerá zodpovědnost za možné ohrožení spojené s provozem, nebo přesunem pracovní plošiny na nájemce. Podepsáním nájemní smlouvy uznává nájemce řádný stav předmětu smlouvy.
 • Nájemce se zavazuje, že předmět pronájmu vrátí pronajímateli poslední den dojednané doby pronájmu.
 • Při pronájmu předmětu smlouvy bez obsluhy, spadá do okruhu povinností nájemce, aby zajistil, že pracovní plošina bude používána v souladu s platnou ČSN EN 280. Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu pracovní plošiny kvalifikovanými pracovníky, kteří mají písemné oprávnění a zavazují se dodržovat bezpečností předpisy stanovené pro obsluhu plošiny.
 • Pracovní plošiny je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, a sice vždy v rámci dovoleného zatížení koše. Je zakázáno je používat jako zdvihacího jeřábu, pro tahání vedení apod.
 • Eventuální speciální povolení, jakož i uzávěrek silnic a záborů veřejných prostranství, kterých je pro nasazení pracovní plošiny zapotřebí, zajišťuje nájemce.
 • Nájemce je povinen udržovat pracovní plošinu v provozuschopném stavu, chránit ji před zničením, poškozením, nadměrným opotřebením, zcizením, apod.
 • V případě provádění hrubých prací je třeba stroj dostatečně zakrýt a chránit. Toto platí především při malování, svařování a čistících pracích za použití kyselin. Je zakázáno z pracovní plošiny otryskávání pískem. Při jakémkoli znečištění nebo poškození zařízení bude uvedení do původního stavu nájemci vyfakturováno.
 • Nájemce zodpovídá za stav terénu a vhodnost použití zařízení.
 • V případě poruch na pracovní plošině je třeba bezodkladně informovat pronajímatele, případně musí být stroj ihned odstaven.
 • V případě dopravní nehody přívěsné pracovní plošiny nebo nákladního automobilu s pracovní plošinou je v každém případě zapotřebí informovat policii. V případě nedodržení předpisů ručí nájemce za eventuální regresivní nároky třetích osob.
 • Veškeré škody způsobené plošinou nebo na pracovní plošině včetně nehody, které byly způsobeny v době nájmu jdou k tíži nájemce. Ztrátu nebo zcizení pracovní plošiny (i její části) je nájemce povinen ohlásit pronajímateli a policii.
 • V případě nehod a vzniku jiných škod ručí nájemce zásadně za všechny způsobené škody. V každém případě ručí nájemce za chování své obsluhy pracovní plošiny jako za své vlastní chování.
 • Nájemce je povinen předat pracovní plošinu zpět pronajímateli úplnou, v řádném technickém stavu (s přihlédnutím k běžnému opotřebení) a čistou. Eventuelní poškození a znečištění je pronajímatel oprávněn nájemci vyfakturovat.
 • V případě, že nájemce bude porušovat kterékoli ustanovení těchto podmínek, je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu a plošinu nájemci odebrat bez jakékoli náhrady, i finanční.

   Ve Svojkovicích vydal dne, 1.1.2008

   Marek Koča
   jednatel společnosti